Program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych

 „Kultura bezpieczeństwa”

 Osoby z krótkim stażem pracy ulegają wypadkom znacznie częściej niż bardziej  doświadczeni pracownicy (ponad 30% osób ulegających wypadkom ma staż pracy krótszy niż rok). W branży budowlanej co druga ofiara śmiertelna zatrudniona była krócej niż 3 miesiące. Osoby młode, podejmujące pierwszą pracę nie posiadają również często podstawowej wiedzy o przepisach prawa pracy: swoich uprawnieniach i obowiązkach, rodzajach umów, czasie pracy, urlopach itp.

W związku z powyższą sytuacją Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym od 2006 roku realizuje programu edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”, adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.