Rekrutacja ZSZ

UWAGA !

                Druk podania do klasy pierwszej można pobrać w sekretariacie szkoły lub klikając poniższy link

podanie do zasadniczej szkoły zawodowej w Kietrzu

  

Wykaz podręczników dla klas I, II i III ZSZ w roku szkolnym 2016/2017

 wykaz książek do klasy 1 ZSZ

wykaz książek do klas 2 ZSZ

wykaz książek do klas 3 ZSZ

 

Zarządzenie 1/2015/2016

Dyrektora Zespołu Szkół w Kietrzu

 

W sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów dla kandydatów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół w Kietrzu.

Na podstawie artykułu 14 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego z dnia 2 listopada 2015r. ( Dz. U. z 2015 roku poz. 1942) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów:

  1. Do klas pierwszych Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kietrzu
  2. Do klas pierwszych:
    1. Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Kietrzu
    2. Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kietrzu

 


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjum

Lp.

Rodzaj czynności

 Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum 25.05.2016 – 23.06 2016

11.07.2016 – 14.07.2016

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego w gimnazjum 01.04.2016 – 29.04.2016
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej o której mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust.4 stawy 09.05.2016 -31.05.2016

15.07.2016 –

15.07.2016

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy otrzymali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust.4 stawy 06.06.2016
do godz. 12:00
19.07.2016
do godz. 12:00
4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu 24.06.2016 - 28.06.2016
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 29.06.2016 -01.07.2016 do 20 lipca 2016
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 04.07.2016
do godz. 12:00
do 17. 08.2016
do godz. 12:00
7.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

04.07.2016 -07.07.2016 do 23.08.2016
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych 08.07.2016
godzina 12:00
24.08.2016
godzina 12:00
9. Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przydzielonych do określonych klas 31.08.2016

 

§ 3

 
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych liceum oraz zasadniczej szkoły zawodowej

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi  możliwość odbywania praktyki zawodowej u pracodawcy ( w przypadku kandydatów do ZSZ) 30.05.2016 – 23.06.2016 14.07.2016 – 15.07.2016
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 24.06.206 – 28.06.2016
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 29.06.2016 -01.07.2016 do 18.07.2016
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 04.07.2016
godzina 12:00
12.08.2016
godzina 12:00
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 05.07.2016 – 12.07.2016 16.08.2016 – 17.08.2016
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych 13.07.2016
godzina 12:00
18.08.2016
godzina 12:00
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 14.07.2016
godzina 15:00
19.07.2016
godzina 15:00

 

folder ZSZ

Odsłony: 2014