Historia szkoły

Liceum ogólnokształcące w latach 1945-2000:

Miasto Kietrz bardzo ucierpiało podczas końcowych działań wojennych w 1945 roku. Zniszczeniu uległo blisko 70% zabudowań miejskich, zrujnowane były ulice i chodniki. Nie funkcjonowały urządzenia komunalne. Jedyny liczący się zakład Fabryka Pluszu i Dywanów był zdewastowany, a rozlegle hale produkcyjne straszyły pustką. Mogło się wydawać, że nic nie zdoła ożywić wymarłego miasteczka. A jednak... W maju 1945 roku władzę w Kietrzu przejmuje Władza Administracyjna Polski. Pierwszy burmistrz miasta Bronisław Miś organizuje Zarząd Miejski. Rusza pierwsza produkcja tkanin pluszowych, podpiwkowych i meblowych w Fabryce Pluszu i Dywanów. Na ulicy Głubczyckiej Helena Brom zakłada punkt sanitarny, który staje się zalążkiem przyszłej służby zdrowia. Do miasta napływają z różnych stron repatrianci i osadnicy. Ożywia się handel, na pola wychodzą rolnicy.

 

Organizacja szkoły:

Rodzi się też oświata. Na potrzeby szkoły powszechnej zostają zaadoptowane ocalałe budynki przy ulicy Traugutta /obecnie siedziba sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny / z ulicy Długiej / obecne przedszkole/. Kazimierz Rybarski zaopatrzony w odpowiednie uprawnienia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przystępuje do organizowania gimnazjum. Na ten cel miejscowe władze przeznaczają gmach na ulicy Kościuszki. Okazały budynek był częściowo wypalony, brakowało drzwi i okien, nie było dopływu wody i elektryczności. Brakowało również podstawowego sprzętu I wyposażenia. Wprawdzie przed wojną znajdowała się tu szkoła, lecz później budynek ten i jego wnętrze przystosowano na szpital. Trzeba wiec było zaczynać od początku. Niestrudzony Kazimierz Rybarski, mimo piętrzących się trudności i dzięki wydatnej pomocy społeczeństwa a przede wszystkim przyszłych uczniów, doprowadza do otwarcia placówki i do inauguracji pierwszego roku szkolnego I 945/46. Na początku ma do dyspozycji jednego nauczyciela mgr Dominika Amborskiego i administratora Mikołaja Zinkowskiego. 12 Września do szkoły zgłosiło się 49 uczniów, rok szkolny - w czerwcu 1946 r. ukończyło już 110. Kadra nauczająca powiększyła się do siedmiu osób. Na podstawie egzaminu sprawdzającego utworzone zostały klasy: wstępna, pierwsza, druga i trzecia gimnazjalna. Oficjalna nazwa szkoły brzmiała: Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne w Kietrzu. W 1946 roku przy szkole powstaje Związek Harcerstwa Polskiego. Opiekunem organizacji jest ksiądz Aleksander Kozieł. Wybrany zostaje Komitet Rodzicielski. Przewodniczącym zostaje Stanisław Wawerko. Gimnazjum poszerza się o dwie kasy licealne. Struktura organizacyjna opiera się na czterech klasach gimnazjalnych i dwóch licealnych. Władze miasta przekazały na potrzeby szkoły dwa budynki przy ul. Okopowej. Przeznaczono je na internat żeński i męski. Z dniem 1 września 1948 r. następuje reorganizacja szkolnictwa. Gimnazjum i Liceum zostają połączone ze szkołą podstawową i otrzymują nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące, popularnie i powszechnie nazywane jedenastką.

Pierwsza matura:

Niewątpliwie wielkim wydarzeniem dla szkoły była pierwsza matura. Był rok 1949. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło ośmiu uczniów klasy jedenastej:

1. Ćwik Mieczysław2. Flakiewicz Roman3. Grendisz Jan4. Jaśkiewicz Stanisław5. Łobos Zygmunt6. Pruska Jadwiga7. Susser Helena8. Zubkiewicz Józefa

Rozwój szkoły i kolejne reorganizacje:

Z upływem lat oddziały licealne szkoły rozrastają się, funkcjonują klasy "dwu ciągowe", jest pełna obsada kwalifikowanych nauczycieli. Podobnie jak w całym kraju, systematycznie był modyfikowany program nauczania i zmieniały się metody nauczania. Nauczyciele coraz śmielej sięgali po nowatorskie formy przekazywania wiedzy. Kolejna organizacyjna reforma szkół ponadpodstawowych miała miejsce w 1967 roku. Nastąpiło ponowne rozdzielenie liceum i szkoły podstawowej. Na budynku szkolnym ukazuje się nowy szyld: Liceum Ogólnokształcące w Kietrzu. Liceum dzięki dużym nakładom finansowym otrzymanym z Kuratorium Oświaty i Wychowania - już w Opolu, zwłaszcza u schyłku lat sześćdziesiątych otrzymało estetyczne i funkcjonalne wyposażenie i zaopatrzyło się w nowoczesne pomoce naukowe. Powstały gabinety przedmiotowe, obok wyrosło boisko sportowe. Natomiast same warunki pracy były bardzo ciężkie. Zresztą tak jest i dzisiaj. Trzy kondygnacje budynku muszą pomieścić ponad tysiąc uczniów z Liceum Ogólnokształcącego, Publicznego Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Ta ostatnia powstała w 1964 r. jako filia ZSZ w Raciborzu i przygotowywała uczniów do zawodu tkacza - głównie dla potrzeb miejscowej Fabryki Pluszu i Dywanów. Po kilku latach placówka ta uzyskała samodzielność, a w połowie lat siedemdziesiątych organizacyjnie podlega dyrekcji liceum. Aktualnie ZSZ jest szkołą wielo zawodową - przygotowuje młodzież do pracy w różnych zawodach. W 1974 roku przy liceum zostały zorganizowane zespoły przedmiotowe dla pracujących. Zespoły funkcjonowały na zasadach szkoły średniej do 1981 roku. Cykl nauczania trwał trzy lata. "Sorbona", jak popularnie nazywano placówkę dla dorosłych, cieszyła się dużym zainteresowaniem i umożliwiła 111 osobom ukończenie szkoły średniej. Prawdziwym świętem dla liceum były uroczystości związane z nadaniem szkole imienia Cypriana Kamila Norwida. Fakt ten miał miejsce 30 maja 1970 roku i dzięki starannemu przygotowaniu miał duże walory wychowawcze. Wmurowano na budynku szkoły tablicę pamiątkową. W 1979 roku miała miejsce kolejna reorganizacja. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania dr Stanisława Rogali Nr 21/79 z dnia 22 czerwca 1979 roku utworzono Zbiorczy Zakład Szkolny o nazwie Zespół Szkół w Kietrzu, w którego skład weszły:

- Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida.- Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących.- Zasadnicza Szkoła Włókiennicza.

W roku 1986 w skład Zespołu Szkół weszła jeszcze nowo utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od 1 września 1988 roku zawieszono działalność internatu. Od 1 września 1990 roku powraca do szkoły religia. Przedmiot ten wykładają: ksiądz proboszcz Józef Gacka oraz księża wikariusze: Jan Jankowski, Aleksander Sydor, Józef Pilarski, Waldemar Ciurej, Eugeniusz Magierowski, Zygmunt Czech, Piotr Mazur. Od 1 stycznia 1994 r. organem prowadzącym szkoły jest Zarząd Miasta i Gminy w Kietrzu. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było zorganizowane w 1994 roku Sympozjum Naukowe poświęcone dziejom Ziemi Kietrzańskiej. Sympozjum miało charakter międzynarodowy, a udział w nim wzięli:

- prof. dr inż. Joachim Pokorny z Niemiec- prof. dr Erik Szewczik z Czech- prof. dr hab. Marek Geld z Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Na zakończenie:

Swoje 55 - lecie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Kietrzu zamyka liczbą 1381 absolwentów. 62% Maturzystów rekrutuje się z Kietrza, pozostali z okolicznych wiosek. Blisko 420 osób podjęło i ukończyło studia wyższe, 760 absolwentów kontynuowało naukę w szkołach pomaturalnych i policealnych. Przyjmuje się, że około 42% ogółu absolwentów znalazło zatrudnienie w miejscowych zakładach pracy i instytucjach. Opierając się wyłącznie na przytoczonych liczbach można stwierdzić, ze rola i ranga szkoły w środowisku jest duża. Od początku swojego istnienia liceum skupia w swoich murach zdolniejszą część młodzieży Kietrza, ułatwiając jej start do kontynuowania nauki lub podjęcia pracy. Liceum daje również szansę społecznego awansu młodzieży wiejskiej. Kietrzańskie Liceum -jak zresztą wszystkie ponadpodstawowe placówki oświatowe w naszym kraju - spełnia ponadto ważną funkcję kulturo twórczą. I na tym polu można zanotować sporo osiągnięć i wyróżnień. Każda rocznica skłania nas do spojrzenia wstecz, na minione lata, zarówno na drogę całego kietrzańskiego społeczeństwa jak i na własne, osobiste losy.

Obecnie

Od 1 września 2012 r. w szkole nastąpiły zmiany. Do Zespołu Szkół włączono Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki. Dyrektorem całej placówki została Pani Anna Ludwikowska-Wierzchowiec, a zastępcami: Pani Elżbieta Szewczak i Pan Edward Szwast.

Odsłony: 5792