Zajęcia rewalidacyjne

zaj rew

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 

mgr Sandra Adamek-Gloth   mgr Anna Aleksiejewicz

    W naszej szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla danego ucznia. Mają one na celu usprawnienie stwierdzonych dysfunkcji oraz wyrównanie braków wiedzy. Rewalidacja przystosowuje do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie, wzmacnia mocne strony ucznia i szuka tego, co w nim jest najlepsze. Warunkiem przystąpienia do wyżej wymienionych zajęć jest przedłożenie odpowiedniej dokumentacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wyróżnia się następujące formy zajęć rewalidacyjnych:

  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia te przeznaczone są dla uczniów przejawiających trudności w nauce. Ich celem jest zatem uzupełnianie luk w wiadomościach i umiejętnościach ucznia, a tym samym spełnianie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

  • Zajęcia korekcyjne:

ü  gimnastyka korekcyjna

Zajęcia te polegają na niwelowaniu istniejących zaburzeń w rozwoju fizycznym ucznia oraz na zapobieganiu takim zaburzeniom, w szczególności w zakresie wad postawy ciała.

ü  zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia w komunikacji językowej. Celem zajęć jest podniesienie sprawności komunikacyjnej ucznia, przyspieszenie rozwoju mowy lub też usunięcie jej zaburzeń.

ü  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia tego typu organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Celem takich zajęć jest w pierwszej kolejności usprawnienie funkcji, mających wpływ na efektywność uczenia się, a dopiero później – pomoc w opanowaniu wiedzy szkolnej.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są indywidualnie z każdym uczniem.

 

Odsłony: 5501