Dla pracodawcy

CO POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY 
           MŁODOCIANEGO W CELU NAUKI ZAWODU

Każdy pracodawca przyjmujący absolwenta gimnazjum na naukę zawodu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia tj.:
- dyplom mistrzowski lub przynajmniej średnie wykształcenie zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia;
- przygotowanie pedagogiczne (kurs 80-godzinny w tym 10 godzin praktyki).

Na wstępie pracodawca kieruje ucznia na badania profilaktyczne do Poradni Medycyny Pracy.
Najważniejszym dokumentem dla pracodawcy i młodocianego jest UMOWA O PRACĘ w celu nauki zawodu. Umowa zawiera nazwę zawodu, czas trwania nauki zawodu, wysokość wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki stron. Wynika z niej również, że młodociany ma obowiązek dokształcania teoretycznego w wybranej szkole lub formie pozaszkolnej czyli kurs.

Kodeks pracy nie przewiduje okresu próbnego przed podpisaniem umowy.

Przed przystąpieniem do pracy pracodawca zobowiązany jest:
- przeszkolić młodocianego w zakresie bhp i pp (szkolenia dokonuje uprawniona osoba)
- zgłosić młodocianego do ZUS-u
- wystąpić do ZUS-u o wydanie książeczki ubezpieczeniowej

DOKUMENTACJA

Obowiązująca pracodawcę dokumentacja musi zawierać:
- umowę o pracę
- program nauki zawodu
- wykaz pracowników młodocianych
- kartę osobistą pracownika młodocianego
- listę obecności
- rejestr zwolnień lekarskich
- rejestr wydanej odzieży roboczej
- listę płac
- okresowe badania lekarskie
- zaświadczenie o przeszkoleniu bhp i pp (podpisane przez ucznia i szkolącego)
- dziennik nauki zawodu

PODSTAWOWE ZASADY BHP

- pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać nocą
- pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać poza podstawowymi godzinami pracy
- w widocznym miejscu powinna być umieszczona instrukcja obsługi maszyn i urządzeń oraz wykaz prac
i stanowisk zakazanych dla ucznia
- uczeń otrzymuje odzież roboczą oraz posiłek regeneracyjny
- uczeń nie może pracować bez nadzoru opiekuna

 

CZAS PRACY

 

- do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę
- po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobę

 

URLOPY

- Po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu (zaleca się udzielenie w/w urlopu w czasie ferii zimowych). 
- Po pierwszym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu
- Jeśli młodociany ukończy 18 lat przysługuje 20 dni urlopu

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

Rozwiązanie umowy następuje z 2-tygodniowym wypowiedzeniem gdy:
- młodociany nie wypełnia obowiązku szkolnego
- młodociany w rażący sposób narusza dyscyplinę pracy
- orzeczenie lekarskie wskazuje, że młodociany nie może wykonywać danego zawodu
- jeśli zakład ogranicza lub likwiduje działalność

- rozwiązanie może nastąpić na mocy porozumienia stron

W przypadku rozwiązania umowy należy zawiadomić rodziców ucznia, szkołę, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Powiatowy Urząd Pracy

Odsłony: 3437