Egzamin czeladniczy

EGZAMIN CZELADNICZY

 

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu składa:
- wniosek o dopuszczenie
- dokumenty potwierdzające odbycie praktycznej nauki zawodu
- dokumenty potwierdzające odbycie teoretycznej nauki zawodu
- jedną fotografie
- potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej (opłatę można wnieść bezpośrednio w kasie Izby w pok. 22 lub wpłacić na konto:
Bank Zachodni WBK S.A. 
70 1090 2141 0000 0001 2030 3568 

UWAGA!
Przy składaniu dokumentów w Izbie należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez Izbę Rzemieślniczą.

 

STRUKTURA EGZAMINU CZELADNICZEGO

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA CZELADNIKA:


Izba Rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego osoby na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika zwany egzaminem czeladniczym jest formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu rzemieślniczego, zawartych w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Do egzaminu czeladniczego może przystąpić zarówno osoba dorosła jak i uczeń – pracownik młodociany jeśli spełni jeden z następujących warunków:

- ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub formach pozaszkolnych;
- posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz uzyskała umiejętności zawodowe w zawodzie, w którym zdaje egzamin, w formie pozaszkolnej;
- posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w odrębnych przepisach;

- posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu nauki w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego, jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

- posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

- posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zadaje egzamin oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

 

ZAKRES EGZAMINU:

 

I ETAP PRAKTYCZNY:

Polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Etap ten przeprowadzany jest w zakładach rzemieślniczych i trwa nie dłużej niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

 

II ETAP TEORETYCZNY:

Część pisemna

zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu następujących tematów: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, bhp, ochrony przeciwpożarowej, podstaw ochrony środowiska, podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

Część ustna

polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

Kandydat zdał egzamin jeżeli z obu etapów egzaminu uzyskał oceny co najmniej dopuszczające.

Ocena niedostateczna z co najmniej jednego zadania egzaminacyjnego etapu praktycznego oraz jednego tematu części pisemnej lub ustnej etapu teoretycznego decyduje o niedostatecznej ocenie z tego etapu.

 

PODSTAWA PRAWNA


Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne (Dz. U. Nr 215, poz.1820).

 

Odsłony: 3333